Fatimské posolstvo

„Posolstvo, ktoré chápané vo svetle viery, obsahuje večnú pravdu evanjelia, osobitne prispôsobenú potrebám našej doby“

Hlavnou patrónkou Spoločenstva Fatima je Fatimská Panna Mária, alebo Naša (milá) Pani, ako ju nazývajú Portugalci. Jej Nepoškvrnenému Srdcu sa členovia SF zasvätili.

Večný Boh, ktorý nás povolal do svojej služby, chcel a chce, aby sme v súčasnom svete vydávali svedectvo o Ňom a jeho pláne spásy. Aby sme v čase privádzali ľudí k večnému prameňu nesmrteľnosti, ktorým je Ježiš Kristus. Preto nám Boh zjavil svoj večný plán, ktorý má s človekom.

Ale pohľad človeka sa občas zakalí. Človek sa stratí v množstve aktuálnych udalostí. Stratí zmysel pre to, čo je podstatné, nadčasové. Preto sa nám Boh aj v modernej dobe prihovára, hoci nám už nezjavuje nič nové, ale len objasňuje večné pravdy, ktoré nám zjavil skrze svojho Syna, Ježiša Krista, a ktoré ochraňuje Cirkev. Väčšinou to robí prostredníctvom Učiteľského úradu Cirkvi a jednotlivých udalostí života ľudí a národov. Ak však toto nestačí, Boh sa prihovára ľuďom aj osobitným, mimoriadnym spôsobom súkromných zjavení. Hoci viera v súkromné zjavenia nie je podmienkou spásy, môžu nám byť veľkou pomôckou na našej duchovnej ceste.

Takto sa Boh prihovoril ľudstvu aj na začiatku 20-teho storočia skrze Pannu Máriu. Tak, ako stála Panna a Matka na začiatku pozemského života Ježiša Krista, tak sa skrze Ňu prihovoril aj na začiatku modernej doby. Prostredníctvom Panny Márie, ktorá sa od 13. mája do 13. októbra 1917 šesťkrát zjavila trom deťom v portugalskej Fatime. Počas týchto zjavení nám odovzdala „Posolstvo, ktoré chápané vo svetle viery, obsahuje večnú pravdu evanjelia, osobitne prispôsobenú potrebám našej doby“, ako to vyjadril sv. Ján – Pavol II. 19. mája 1982, po svojom návrate z ďakovnej púte do Fatimy.

Keď Panna Mária začala hovoriť s deťmi o takých celosvetových otázkach, ako bola Prvá, či Druhá svetová vojna, šírenie bojového ateizmu z Ruska, masové prenasledovanie Cirkvi, Svätého Otca, biskupov, kňazov i veriacich, ktoré mali zostať určitú dobu tajomstvom vizionárov, bolo jasné, že tieto zjavenia sa istým spôsobom vymykajú z rámca ostatných, dovtedy známych zjavení Panny Márie. Žiadnemu človeku by ani len nezišlo na um, že by sa Rusko, ktoré bolo v r. 1917 jedným z najkresťanskejších štátov na svete, stalo protagonistom šírenia bojového ateizmu po celom svete. Žiaľ táto predpoveď Matky Božej, ktorú predniesla so všetkou vážnosťou, sa tak bolestne naplnila, že poznačila dejiny celého 20-teho storočia. Dokonca aj u nás, na Slovensku. Keď sa na koniec jej posledného zjavenia, teda 13. októbra 1917 udial slnečný zázrak, ktorý je známy, ako Tanec slnka a keď za pontifikátu Pia XII. vypukla Pannou Máriou predpovedaná Druhá svetová vojna, bolo jasné, že tieto zjavenia nie sú len výplodom fantázie troch malých detí, ale skutočným Božím zásahom, Božím oslovením človeka, ktorý sa ocitol na historickej križovatke svojich dejín. Matka Božia totiž neprišla len predpovedať tragické udalosti 20-teho storočia. Prišla predovšetkým ukázať cestu zo slepej uličky, do ktorej sa ľudstvo dostalo. Posolstvo, ktoré nám vo Fatime odovzdala, nie je ani zastrašovaním, ani zbožnou senzáciou, ale hlbokou analýzou konkrétnej dejinnej situácie. Fatimské posolstvo ukazuje východiská nielen pre jednotlivcov, ale pre všetkých kresťanov, ba pre celý svet. Nevyčerpalo sa v 20-tom storočí, ale je aktuálne aj pre našu súčasnosť a budúcnosť. Snáď pre celé tretie tisícročie.

Vo Fatimskom posolstve zaujíma veľmi dôležité miesto modlitba za obrátenie Ruska a jeho zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Z tejto časti posolstva vyplynul aj záujem nášho spoločenstva o evanjelizáciu a pastoráciu Ruska.

Preto je vhodné a dobré, aby sme toto posolstvo poznali a podľa neho sa riadili. Spoločenstvo Fatima v ňom našlo a dodnes nachádza svoje inšpiračné zdroje. Na našej webovej stránke sa chceme v budúcnosti venovať hlavným výzvam Fatimského posolstva.