Zasvätený život

Zasvätenie sa Bohu je výsledkom Božieho povolania a slobodnej odpovede človeka na toto povolanie.

Zasvätený život má svoj osobný, ale i sociálny rozmer. Sú známe viaceré formy zasväteného života:

 • Pustovnícky, čiže eremitský život
 • Zasvätené panny
 • Rehoľný život
 • Sekulárne zasvätenie, čiže zasvätenie vo svete

Zasvätenie

Buďte svätí, lebo ja som svätý (1 Pt 1, 16)

Zasvätenie osoby Bohu ju robí v istom zmysle podobnou Bohu, ktorému sa zasväcuje, pretože ju oslobodzuje od zamerania iba na pozemské ciele a zameriava ju na večné hodnoty.

 • Ak sa zasvätená osoba venuje pozemským veciam robí to preto, aby boli tie veci priamo, či nepriamo zapojené do oslavy Boha alebo pre službu človeku, najmä pre jeho spásu.
 • Bohu zasvätená osoba sa snaží všetko robiť tak, aby to smerovalo k Bohu.

Zasvätenie osoby, hoci je obetou, neznamená jej zničenie, ale naopak jej pozdvihnutie, posvätenie a darovanie sa Bohu.

Preto pojem obety v spojení so zasvätením osoby sa môže použiť len v prenesenom význame. Osoba obetuje nejakú svoju schopnosť a používa ju výlučne na oslavu Boha. Osoba sa zrieka niečoho, aby dostala oveľa viac. Tým, že zasvätený človek používa niektoré svoje schopnosti výlučne na Božiu oslavu, aj celý jeho život sa postupne pretvára a stáva sa bohoslužbou. Zasvätenie sa takto stáva pozdvihnutím človeka na novú úroveň života. Len v takejto perspektíve možno pochopiť jednotlivé prvky života zasväteného človeka. Inak by sa mohli javiť ako niečo zvláštne, alebo dokonca ako niečo človeku cudzie.

Zasvätený život

 • vnáša do života človeka poriadok a harmóniu
 • učí človeka spoznávať a rozvíjať jeho najlepšie vlastnosti a schopnosti a na ich základe správne a dobre žiť
 • vedie človeka po ceste cností a spásy
 • učí človeka umeniu vychádzať s inými – rozvíja jeho sociálne a komunikačné schopnosti
 • učí človeka modliť sa a nachádzať v modlitbe radosť zo stretnutia s Bohom
 • prináša mu pocit radosti, šťastia a celkového naplnenia života
 • pomáha človeku nájsť nových priateľov, bratov a sestry, teda novú rodinu
 • uschopňuje človeka plne sa darovať Bohu a službe blížnym