Spoločenstvo s Bohom

V spoločenstve existuje princíp lásky s názvom AGAPE, tento princíp vychádza z Evanjelia podľa sv. Jána.

Láska – AGAPÉ má u sv. Jána štyri významy:

 1. láska Božia alebo Kristova láska k ľuďom,
 2. naša láska k Bohu alebo ku Kristovi;
 3. bratská láska medzi ľuďmi;
 4. láska ako Božia podstata.

 

Kategórie AGAPÉ

Chceme sa vydať na  cestu v hľadaní vlastných „kategórií“ AGAPÉ. Niektoré z týchto javov môžeme chápať ako:

 1. predpoklady,
 2. podstatu alebo štruktúru,
 3. ovocie.
 1. Predpoklady pre AGAPÉ
 • Otvorenosť – je základnou dispozíciou k láske. Otvorenosť voči Bohu, pýtame sa Boha čo chce od nás, hľadáme jeho vôľu. Napríklad otvorenosť voči druhým, voči ich potrebám, voči ich krížu a pod. je obrazom otvorenosti voči Bohu.
 • Očakávanie – je už určitým zameraním, lebo otvorenosť je príliš všeobecná a neurčitá. Očakávať môžeme s rôznym stupňom jasnosti a zamerania.
 • Blízkosť- je čiastočné napĺňanie očakávania: nebolo márne – milovaný sa blíži. 
 1. Podstata alebo štruktúra

Vlastnú podstatu alebo štruktúru lásky môžeme pozorovať v ďalších prejavoch lásky, ktoré poznáme ako:

 • prítomnosť,
 • stretnutie,
 • sebaodovzdanie,
 • účasť,
 • milosrdenstvo.

Blízkosť milovaného sa premieňa v prítomnosť milovaného v milovanom. Ale táto prítomnosť by mohla byť i chladná, nemá. Láska sa uskutočňuje plnšie v stretnutí s Bohom, s ľuďmi. Ak je to obojstranné, prerastá do vzájomnosti. Tá sa prejavuje dvojakým spôsobom: ako sebaodovzdanie a ako účasť.

 1. Ovocie – Všetky predchádzajúce skutočnosti prinášajú svoje ovocie. AGAPÉ sa dokonáva, napĺňa:
 • v spoločenstve,
 • v jednote,
 • v plnosti.

Spoločenstvo je jedna z veľkých myšlienok Písma a kresťanstva.

Je to základná kategória lásky. Jeho jadrom a plodom je jednota – láska je najhlbším putom zjednotenia. Konečným zmyslom lásky, jej najvyšším dokonaním je plnosť. Milujúci vychádza zo seba, zo svojho obmedzenia a vymedzenia a dostáva sa mu naplnenie v zjednotení a umocnení milovaným. Tieto „kategórie“ sa vzájomne prelínajú.

Naše myšlienky:

AGAPÉ je Spoločenstvo ľudí, ktoré je blízko seba, tvorí jednotu. Každý prichádza so svojím Očakávaním, prináša svoje Dary, Zdieľa sa, Daruje seba. Vzájomnosť sa prejavuje Milosrdenstvom a Láskou. To všetko vytvára Jednotu, ktorá je otvorená pre niečo Nové.

(Laima)

Láska vložená Duchom do sŕdc ľudí tvorí nové medziľudské vzťahy.
Zároveň je cestou k Bohu, do Jeho jednoty a plnosti. Je to cesta AGAPÉ.

(Marta)