Modlitby nášho spoločenstva

Modlitba členov a spolupracovníkov Spoločenstva Fatima

Pane Ježišu, otvor moje srdce a urob ho citlivým na potreby mojich bratov a sestier. Pomôž mi stať sa solidárnym s každým človekom, ktorého stretnem.
Panna Mária, ty si vo Fatime žiadala, aby sme konali pokánie a modlili sa za obrátenie hriešnikov. Vypros mi dar pravého pokánia a milosť skutočného obrátenia. Veď ma k modlitbe za obrátenie blúdiacich a hynúcich.
Svätý Ján Krstiteľ, ty si sa pokáním pripravoval na svoju úlohu Kristovho Predchodcu. Vypros mi milosť, aby som vedel pripravovať srdcia ľudí na príchod Pána. Pomôž mi stať sa nekompromisným zástancom pravdy a človekom veľkodušnej pokory, aby som bol príkladom a povzbudením aj pre iných.
Panna Mária a sv. Ján Krstiteľ, ochraňujte ma pred znechutením a rezignáciou. Veďte ma k oddanosti Ježišovi a vytrvalej službe jeho Cirkvi. Amen.

Imprimatur č. 641/2006
V Nitre 31. 5. 2006, Mons. Marián Chovanec, pomocný biskup a generálny vikár

Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Fatimská Panna Mária, Matka Božia, útočište hriešnikov a Matka Božieho Milosrdenstva: zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu so všetkým, čo som a čo mám.

Prostredníctvom tvojho Nepoškvrneného Srdca sa chcem úplne obetovať tvojmu najmilšiemu Synovi, Ježišovi Kristovi na službu jeho Cirkvi a za spásu hriešnikov.

Dobrá Matka, prijmi ma pod svoju materinskú ochranu takého, aký som, a urob ma takým, akého ma Ty chceš mať. Zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev. Pomáhaj mi premáhať všetky pokušenia, ktoré na mňa doliehajú, aby som si zachoval(a) čistotu duše i tela. Nech je tvoje Nepoškvrnené Srdce mojím útočišťom a cestou, ktorá ma vedie k Bohu. Chcem žiť s tebou a s tvojou pomocou chcem plniť všetky svoje záväzky, ktoré som prijal(a) svojím krstným a sekulárnym zasvätením.

Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často modlil(a) a obetoval(a) za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za hriechy proti tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. V spojení s tebou chcem žiť v oddanosti Najsvätejšej Trojici. Verím jej, klaniam sa jej a milujem ju. Amen.


Imprimatur č. 641/2006

V Nitre 31. 5. 2006, Mons. Marián Chovanec, pomocný biskup a generálny vikár

Modlitba Anjela z Fatimy

(Môžeme sa ju modliť na začiatku a na konci ruženca, tiež pri adorácii).

Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa.

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú.

Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Amen.

Deviatnik k Fatimskej Panne Márii

Deviatnik k Jánovi Krstiteľovi