Kto sme

Aké je miesto Spoločenstva Fatima v Cirkvi?

Spoločenstvo Fatima (SF) sa od svojho vzniku v r. 1974 rozvíjalo pod ochranou Jána Chryzostoma Korca, ktorý ho kánonicky zriadil 4. mája 1991 už ako kardinál a nitriansky diecézny biskup. Ako sekulárny inštitút diecézneho práva podlieha jurisdikcii Nitrianskeho biskupa cez ktorého patrí do Rímskokatolíckej cirkvi. So súhlasom diecéznych biskupov pôsobí aj v ďalších diecézach na Slovensku a v Rusku. Svojich členov má aj v ČR, v Ríme a v Litve.

Kto patrí do Spoločenstva Fatima?

Členmi SF sú katolíci (latinského i východného obradu): muži i ženy, laici i klerici.

 

          Bohu zasvätený život charakterizuje profesia evanjeliových rád.

 

Dokonalosť lásky, ku ktorej sú povolaní všetci veriaci, prináša so sebou pre tých, čo slobodne prijmú povolanie na zasvätený život, povinnosť zachovávať čistotu v celibáte (v slobodnom stave) pre Božie kráľovstvo, chudobu a poslušnosť. Profesia týchto rád v trvalom životnom stave uznanom Cirkvou charakterizuje Bohu zasvätený život. (KKC 915).

Vzdelanie, pracovné a sociálne začlenenie členov SF sú veľmi pestré a rôznorodé.

Rezervovanosť v SF

Pustovníci hľadali „určitú ochranu pred svetom“ v samote, odľahlosti a ťažkej prístupnosti miesta svojho života a zasvätenia. Rehoľníkom poskytujú túto „ochranu“ kláštorné múry, spoločenstvo a rehoľné rúcho. Sekulárnym inštitútom, ktorým II. vatikánsky koncil nariaďuje, „aby si zachovali svoj vlastný svetský charakter, aby mohli všade a účinne apoštolovať vo svete a sťa by boli zo sveta“ (PC 11), poskytuje určitú formu „ochrany“ ich rezervovanosť (diskrétnosť) voči vonkajšiemu svetu: ľuďom nepatriacim do spoločenstva, svetským alebo cirkevným inštitúciám, príbuzným, atď. Členovia väčšiny sekulárnych inštitútov nehovoria o svojej príslušnosti k inštitútu, neoznamujú to zväčša ani svojim najbližším príbuzným, priateľom a známym, s ktorými sa možno aj denne stretávajú. O ich zasvätení vedia často len členovia ich vlastného inštitútu. Neodlišujú sa od ľudí zo svojho okolia ani svojím oblečením, ani inými vonkajšími znakmi. Táto rezervovanosť im umožňuje alebo uľahčuje pôsobenie aj v takom prostredí, ktorému sú cudzie kresťanské hodnoty a ktoré má voči kresťanstvu silne zakorenený odpor a predsudky.

Každý člen SF si slobodne zvolí rozsah svojej rezervovanosti (diskrétnosti), prípadne to, kde, za akých podmienok a komu svoju príslušnosť k Spoločenstvu prejaví navonok, pričom však plne rešpektuje rezervovanosť ostatných bratov a sestier.

Ako sa možno začleniť do SF?

Úplné zasvätenia sa Bohu je ideál, ktorý sa realizuje postupne tak ako človek umožní a dovolí Duchu Svätému, aby ho pretváral a stvárňoval v ňom obraz a podobu Ježiša Krista žijúceho v dnešnej dobe medzi našimi súčasníkmi. Teda ide tu o dynamický model života, o neustále napredovanie, dozrievanie a premenu vlastného života. Aby sa to mohlo uskutočňovať je potrebné na začiatku slobodné osobné rozhodnutie sa a tiež určité vstupné dispozície, ale najmä ochota dať sa viesť Duchu Svätému pod láskavou opaterou Cirkvi.

Zasvätenie sa, ako život úplne oddaný Bohu, je cieľ ku ktorému smerujeme, ale i úloha, ktorú sa snažíme postupne, krok za krokom každý deň napĺňať. Je to teda neustály proces, ako v živote Spoločenstva, tak i v živote každého jednotlivého člena. Tento proces sa začína Božím volaním, na ktoré povolaný slobodne povedal svoje áno. Spoločenstvo mu poskytuje potrebné poznatky, skúsenosti, inšpiráciu, vedenie, oporu a pomoc, čím uľahčuje jeho cestu napredovania v duchovnom živote.

Ten, kto sa zaujíma o vstup do Spoločenstva, má na to mať primerané duchovné a telesné predpoklady, musí byť slobodný, pričom má vek najmenej 21 rokov. Je dôležité, aby záujemca bol upevnený a stály vo viere v Ježiša Krista a v jeho Cirkev, teda nie novo-obrátený, alebo novo-pokrstený.

Formácia potrebná na osvojenie života podľa charizmy SF sa uskutočňuje buď individuálne alebo vo formačnom spoločenstve a trvá spravidla dva roky.

Aké služby v Cirkvi vykonávajú členovia SF?

SF je zmiešaným spoločenstvom. Tvoria ho ženy i muži, laici i klerici. Z toho vyplývajú ich konkrétne služby, ktoré konajú v Cirkvi a vo svete.

SF nemá spoločné apoštolské diela. Každý člen sa venuje forme apoštolátu, ktorá najviac zodpovedá jeho osobným charizmám, veku a aktuálnej situácii. Avšak pri plnení niektorých úloh, ktoré si to svojím zameraním, rozsahom alebo náročnosťou vyžadujú, môžu viacerí členovia navzájom spolupracovať.

Kto sú spolupracovníci SF?

Spoločenstvo Fatima má okrem členov aj okruh svojich spolupracovníkov, ktorým je blízka jeho duchovnosť a služba. Spolupracovníkmi môžu byť muži aj ženy, slobodní aj manželia. Spoločenstvo im poskytuje duchovnú službu (obnovy a duchovné cvičenia), duchovnú orientáciu a možnosť zúčastniť sa na apoštolských a rekreačných podujatiach Spoločenstva. Spolupracovníci sa neviažu na Spoločenstvo sľubom. Ich väzba na SF sa spravidla realizuje cez jedného člena.