Naši spoluzakladatelia

Na vzniku Spoločenstva Fatima mali svoj podiel aj ďalší dvaja bratia, ktorých oslovili myšlienky našich zakladateľov a rozhodli sa k ním pridať a prijať záväzok sebadarovania sa Bohu a služby Cirkvi.

RNDr. Rudolf Fiby

Narodil sa 4. apríla 1946 v Nitre. Hoci bol pokrstený a rodičmi vychovávaný ako katolík, na stredných priemyselných školách, ktoré absolvoval, sa ním necítil byť.Vďaka svojej dôslednosti a veľkej túžbe po poznaní preštudoval Základy marxistickej filozofie a prečítal niektoré tituly uznávaných ateistických autorov z literatúry. Keďže mal encyklopedickú pamäť, počas celého života bohato využíval tieto znalosti. Dostal sa i k Novému zákonu, ktorý systematicky prečítal i preštudoval. Nevedel sa s ním stotožniť, keďže bol plný matematickej logiky. Avšak po nejakom čase to prekonal, dospel k viere, ale nebol zaradený do niektorej konkrétnej cirkvi. Na Silvestra v roku 1969 ako vojak strážil vojenský priestor, tam ho Boh oslovil a vtedy sa dal Bohu úplne k dispozícii. Stále však nebol cirkevne zaradený.

 

Zamestnanie a politické previerky

Po ukončení štúdia matematiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začal pracovať v auguste 1969 ako asistent na Katedre geometrie. Počas normalizácie pri previerkach ho nepreverili. Po nich bol v decembri 1974 prepustený zo zamestnania. Z principiálnych dôvodov napadol výpoveď na súde. Z ideologických dôvodov súdny spor prehral.

Od januára 1975 do septembra 1992 pracoval ako výskumný pracovník v Ústave technickej kybernetiky SAV. Vo svojom odbore bol vysoko kvalifikovaným odborníkom. Viedol pracovnú skupinu, ktorá riešila úlohy štátneho plánu základného výskumu a štátneho plánu technického rozvoja.

 

Apoštolát na Slovensku

Do Katolíckej cirkvi sa zaradil pod vplyvom RNDr. Vladimíra Jukla v roku 1971 na jednej akcii matematikov. Postupne sa zapájal do „podzemných“ kresťanských aktivít. V roku 1974 pri založení SF sa pridal k MUDr. S. Krčmérymu a RNDr. V. Juklovi. Začal tajne študovať filozofiu i teológiu.  Po ukončení týchto štúdií bol vo februári 1978 vysvätený v Poľsku na kňaza.

Podieľal sa na možnostiach prevážať slovenskú náboženskú literatúru z Poľska na Slovensko, konkrétne cez Oravu (1978).

V júni 1983 spolu s F. Mikloškom išli do Krakova, aby podali správu o náboženskej situácii na Slovensku Pápežovi Jánovi Pavlovi II. počas jeho návštevy Krakova.

V decembri 1987 sa stal neformálnym šéfredaktorom samizdatového časopisu Náboženstvo a súčasnosť.

Bol predstaveným SF od roku 1988 do 1991. Osvojil si spiritualitu i spôsob života v sekulárnom inštitúte. V roku 1990 bol jedným z iniciátorov, aby život nášho Spoločenstva prebiehal v tejto forme zasvätenia. Pričinil sa o to, aby sa Spoločenstvo Fatima „zoficiálnilo“ v zmysle Kódexu Kánonického práva.

 

Evanjelizácia Ruska (Sovietskeho zväzu)

Viac krát sa absolvoval cesty a pobyt v ZSSR, v r. 1964 na matematickej olympiáde v Moskve, v r. 1966 na stavebnej brigáde v Kazachstane. V r. 1979 bol z ÚTK, kde pracoval, vyslaný do Výpočtového strediska Sibírskeho odd. Akadémie vied ZSSR v Novosibirsku na trojmesačný pobyt. Tam nadviazal kontakt s novosibírskymi baptistami.

Od roku 1981 absolvoval trojročnú vedeckú ašpirantúru v Moskve. Tam udržiaval kontakty a stal sa členom jedného spoločenstva, ktoré bolo pomerne otvorené. Ich entuziazmus bol v protiklade s opatrnosťou a ostražitosťou.

Od roku 1985 opäť z ÚTK chodil do Novosibirska, kde nadviazal a upevňoval kontakty s tamojšími kresťanmi.

 

Štátna bezpečnosť

Jeho študijný pobyt v Moskve mal svoju dohru v tom, že ich sledovalo KGB a tak sa dostal do pozornosti ŠTB. V čase, keď boli zatknutí F. Novajovský a H. Gondová (v októbri 1982) tiež ho predvolali na výsluch. Podobne aj v septembri 1983 v súvislosti s jeho podpisom na liste adresovanom prezidentovi republiky vo veci zásahu príslušníkov polície proti členom rehole sv. Františka. Odmietol poskytnúť informácie o organizátoroch tejto akcie aj o tom, kto zverejnil list v zahraničí. Na výsluchu na ŠtB bol aj v máji 1985, keď policajti zadržali dvoch ľudí, ktorí prevážali samizdaty na jeho aute. Keďže bol poznania chtivý, tak si dobre pamätal Zákon a tak im pri všetkých výsluchoch nič, čo by malo vyšetrovateľskú hodnotu, nepovedal.

V jeho byte začiatkom roku 1988 bolo nainštalované priestorové odpočúvanie. Tu sa tiež odohralo stretnutie aktivistov podzemnej cirkvi (členov SF), ktoré rozhodlo o uskutočnení sviečkovej manifestácie, ktorá sa konala v Bratislave, na Hviezdoslavovom námestí 25.3.1988.

 

Zamestnanie a aktivity od roku 1990.

Do konca roku 1991 pôsobil v Bratislave. Od januára 1992 začal pôsobiť v Košiciach. Od apríla 1993 pracoval v Apexe ako programátor. Tu pokračoval, okrem zamestnania a angažovanosti vo verejnom živote, v zapájaní sa do laického apoštolátu.

V Košiciach organizoval spolu so Sociálnymi sestrami stretávanie sa všetkých reholí a iných foriem zasväteného života. Pre niektoré spoločenstvá okrem nášho, mal pravidelné duchovné obnovy. Ako kňaz sa zúčastňoval akcií, ktoré organizovalo SF (výlety, obnovy, semináre, atď.).

Od roku 1995 do r. 2004 bol členom Rady pre rodinu KBS. Zaslúžil sa o vytvorenie jej štatútu.

Pričinil sa o znovuzrodenie činnosti Združenia kresťanských robotníkov a zamestnancov a 1. mája 1997 bol zvolený za jeho predsedu.

Počas Medzinárodnej konferencii Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom 22.11.2013 mu Fórum kresťanských inštitúcií udelilo čestné členstvo v predsedníctve tohto hnutia.

Zomrel 9.10.2014 v Košiciach, kde je aj pochovaný.

Ing. Mgr. Eugen Valovič

Narodil sa v Bratislave 1.12.1949, kde strávil väčšinu svojho života. Detstvo prežíval v rodine, kde zažil rodinnú atmosféru. Po skončení školskej dochádzky na ZŠ absolvoval stredoškolské vzdelanie na SVŠ Vazovova. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave od roku 1968 do 1973. V septembri začal pracovať ako investičný referent na Stavoinveste v Žiline. V roku 1976 sa vrátil do Bratislavy a tu pracoval ako referent v Investingu, neskôr Výstavbe hl. mesta SR Bratislavy.

 

Cesta k hlbšej viere  

Bol pokrstený katolík, žijúci priemerne svoju vieru. V sedemnástich rokoch začal hlbšie žiť ako veriaci. Od roku 1969 sa stretal s mladými veriacimi, s ktorými chodieval i na výlety. Na jednom z nich sa zoznámil s MUDr. Silvestrom Krčmérym, cez ktorého sa zúčastnil na DC, ktoré dával otec biskup Korec. Stretával sa s vysokoškolákmi Stavebnej fakulty SVŠT i z ostatných fakúlt SVŠT.

Asi v roku 1970-71 začal chodiť na stretnutia mladých ľudí okolo Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla v Bratislave, z čoho sa vytvorila „predkomunita“ SF.

 

Činnosť v apoštoláte na Slovensku

V roku 1974 sa z „predkomunity“ vytvorilo SF, ktoré iniciovali MUDr. S. Krčméry a RNDr. V. Jukl, ku ktorým sa pridal RNDr. R. Fiby. Asi o dva, tri týždne sa k nim pridal i on.

Zúčastňoval sa celobratislavských, neskôr i celoslovenských stretnutí, na ktoré chodili jednotliví zástupcovia rôznych aktivít i hnutí. V Žiline sa venoval bývalým bratislavským vysokoškolákom. Tu mal na starosti aj oblasť Oravy, Martina. Postupne ako sa objavovali ďalší aktivisti v Žiline, mal na starosti, oblasť Košíc a Prešova, chvíľu aj Poprad a Ružomberok (sr. Bernadeta).

Od roku 1983 dával DO a DC pre deti (13-15 roč.), ktorým sa venoval, neskôr aj pre stredoškolákov a niektorých vysokoškolákov.

Dva tri roky pred novembrom 1989 sa zapájal do prevážania literatúry z Maďarska.

Od roku 1973 začal pracovať s deťmi, mal pre ne výlety a pravidelné stretnutia. Od roku 1976 mal stretnutia i s animátormi, ktorí sa venovali deťom. Na týchto stretnutiach sa preberala duchovná formácia, organizačná stránka a výmena  materiálov. Na dvojdňových stretnutiach dva krát do roka sa preberala i katechetická, a teologická problematika. Okolo roku 1980-83 sa z týchto stretnutí vykryštalizovalo Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (HKSD).

V roku 1990 bolo HKSD ako eRko zaregistrované. Je jeho spoluzakladateľom spolu s ďalšími animátormi (M. Čaučík, T. Žitňanská…).

 

Evanjelizácia Ruska (Sovietskeho zväzu)

Bol viac krát v Sovietskom zväze. Vždy sa stretol s aktívnymi kresťanmi, ktorým sprostredkoval formy vhodnej spolupráce.  Odovzdal im tiež pár malých svätých písem (NZ) v ruštine.

V rokoch 1971 a 1972 bol na stavebnej brigáde v rámci Stavebnej fakulty. Po nej bol týždeň v Moskve a Petrohrade.

V roku 1978 bol na zájazde Moskva, Kyjev, Zaporožie, Krym.

V roku 1983 išiel s F. Novajovským zo SF na zájazd Moskva, Leningrad, Tallin, Riga, Vilnius.

 

Služba v SF

Do roku 1989 bol pokladníkom SF. Od roku 1988 bol zástupcom predstaveného a v rokoch 1994-1997 i v rokoch 2015-2019 bol predstaveným SF. Od roku 2000 bol predsedom rady jednoty SF do roku 2015.

V rámci SF sa zúčastňoval rôznych aktivít, výletov. Podieľal sa i pri organizovaní II. a III. ročníka seminára Duchovnosť a evanjelizácia kresťanského východu, (1996, 1997).

Dával tiež spoločenstvu SF DC v roku 1990 v Dolnom Kubíne a v roku 2002 v Prešove.

 

Zamestnanie a aktivity od roku 1990

V roku 1990 skončil prácu investičného referenta a na prosbu otca kardinála Korca pomáhal v Nitre organizovať katechetický seminár pre tých, ktorí chceli učiť náboženstvo v školách. Absolvoval diaľkové teologické štúdium na CMBF UK v Bratislave (1990-1996). Od novembra 1991 pracoval ako tajomník katechetickej komisie KBS. Túto činnosť vykonával do júna 2017.

Podieľal sa na znení štatútu Komisie pre katechizáciu a školstvo KBS. Koordinoval tvorbu a tlač učebníc náboženstva pre ZŚ (1994-2001) i katechetických príručiek. Podieľal sa na vypracovaní Koncepcie pre katechizáciu na Slovensku (2004).

Spolupracoval pri tvorbe nových osnov a metodických príručiek pre vyučovanie náboženstva (2005 až 2010). Od roku 2001 koordinoval tvorbu úloh a zabezpečovanie celoslovenského kola Biblickej olympiády (BO). Podieľal sa na organizovaní celoslovenských seminárov o vyučovaní náboženstva v spolupráci s DKÚ (1998, 1999, 2000 a o farskej katechéze (2006, 2010).

V eRku bol nápomocný pri vybudovaní potrebnej štruktúry, zúčastňoval sa celoslovenských stretnutí (1990-1999) Dával DO (2004-2013) a DC (2000-2015) pre animátorov. V rámci Duchovno-pastoračnej komisie eRka sa podieľal na vypracovaní niektorých duchovných tém (2009-2020).

Od roku 1997 do roku 2004 vyučoval na Teologickej fakulte TU a na jej PF katechetiku a didaktiku vyučovania náboženstva. V rokoch 1999 a 2000 napísal skriptá Náčrt katechetiky I, II.