Vo svete, nie zo sveta, ale pre svet

Vybrané myšlienky z dokumentov pápežov o sekulárnych inštitútoch.

1. Ustanovujúce zákony SI (1947 – 1948)

Pius  XII. vydal 2. februára 1947 Apoštolskú konštitúciu Provida Mater Ecclesia (Starostlivá matka Cirkev), ktorou schválil všeobecný štatút sekulárnych inštitutov.

O rok neskôr, 12, marca 1948 vydáva pápež Pius XII.  Motu proprio (z vlastnej iniciatívy) Primo feliciter  ( Prvý úspešný) o uznaní a schválení sekulárnych inštitútov. Motu proprio Primo feliciter rozvádza špiritualitu a poslanie sekulárnych inštitútov:

„Duch Svätý, veľkou a osobitnou milosťou povolal k sebe mnohých milovaných synov a dcéry, aby zhromaždení a organizovaní v sekulárnych inštitútoch boli pre tento temný svet bez chuti, ktorému nepatria, a v ktorom predsa z Božieho ustanovenia musia ostať, soľou, ktorá sa nevyčerpáva a povolaním obnovovaná nezvetráva. Aby boli svetlom, ktoré v tmách tohto sveta žiari a nehasne. Aby boli nepatrným ale účinným kvasom, vždy a všade účinným, vmieseným do všetkých vrstiev ľudí, kvasom, ktorý sa slovom, príkladom a všetkými prostriedkami usiluje ku každému a ku všetkému dostať a ich prenikať dotiaľ, kým celú túto masu neprerobí tak, aby bola celá prekvasená v Kristovi.”

Celý život členov sekulárnych inštitútov, má byť zameraný na apoštolát. Apoštolát sa musí vždy a sväto vykonávať s čistým úmyslom, vo vnútornom spojení s Bohom. Apoštolát treba verne vykonávať nielen vo svete, ale aj svetskými prostriedkami, teda zamestnaním, činnosťou v rozličných formách na miestach a v okolnostiach, ktoré zodpovedajú svetským podmienkam.

2. Pápežské magistérium pre sekulárne inštitúty (1970–2007)

Zasvätili ste život Božej sláve a pozdvihnutiu sveta.

„Ste vo svete a nie zo sveta, ale pre svet“.

Vaša forma zasvätenia je nová a originálna, ktorú vnukol Duch Svätý, aby sa žila uprostred časných skutočností a aby sa vniesla sila evanjeliových rád medzi hodnoty ľudské a časné.

Vyznávanie evanjeliových rád stáva sa magistrálou, ktorá vedie k vrcholne milovanému Bohu a vedie aj k bratom, ktorí sú všetci povolaní stať sa Božími synmi.

Vo vašom smelom programe života pamätáte na to, že  zasvätenie nebude len záväzok, bude pomoc, bude opora, bude láska, bude blaženosť, ku ktorej sa vždy môžete vrátiť. Bude plnosť, ktorá vynahradí každé zrieknutie sa a ktorá vás urobí schopnými toho zázračného paradoxu lásky – dávať, dávať druhým, dávať blížnemu, aby sme vlastnili Krista.

V tomto špeciálnom zasvätení sa usilujú vniesť svoj život do všetkých činností, vytvárajúc vo svojom vnútri totálnu disponibilitu plniť Otcovu vôľu a pracovať na zmene sveta zvnútra.

Vaše zanietenie sa rodí z objavenia krásy Krista, z jeho jedinečného spôsobu, akým miluje, stretáva sa, uzdravuje život, ako ho obveseľuje a posilňuje. A toto je krása, ktorú vaše životy chcú ospievať, aby sa vaša existencia vo svete stala znamením vašej existencie v Kristovi.

Vyžaduje sa od vás schopnosť zachytávať v malých ako aj vo veľkých udalostiach sveta prítomnosť Krista Spasiteľa, ktorý neustále kráča vedľa človeka, aj keď ho on nepozná alebo popiera. To si vyžaduje aj trvalú pozornosť na spásonosný význam každodenných udalostí, aby ich bolo možné interpretovať vo svetle viery a kresťanských zásad.

Musíte zobrať vážne prirodzený poriadok a jeho „ontologickú hĺbku“,  Je vašou povinnosťou vo svetle viery hľadať primerané riešenia praktických problémov, ktoré sa budú postupne vynárať; nedospejete k nim, ak nepodstúpite riziko, že to budú len pravdepodobné riešenia.

Skúsenosť hľadania a osobného stretnutia so živým Bohom je pre ľudí tým najvzácnejším, čo im možno ponúknuť.

Je naliehavé všade obnoviť kresťanskú podstatu ľudskej spoločnosti. Predpokladom toho je však obnovenie kresťanskej podstaty spoločenstiev.

Od členov sekulárnych inštitútov sa vyžaduje veľká rozhodnosť a jasné priľnutie ku charizme typickej pre takéto ich zasvätenie: také, ktoré vytvára syntézu viery a života, evanjelia a ľudských dejín, celistvosti konania na Božiu slávu a nepodmienenej disponibility slúžiť plnosti života bratov a sestier v tomto svete.

Súčasný svet je osobitne vnímavý na svedectvo toho, kto dokáže vziať na seba s odvahou riziko a zodpovednosť za rozlišovanie doby a za projekt budovania nového a spravodlivého ľudstva.

Ohlasujte krásu Boha a jeho stvorenia. (Benedikt  XVI. 2007)

Stretnutie s Kristom, rozhodnutie nasledovať ho, nás otvára a pohýna stretnúť sa s kýmkoľvek, pretože ak sa Boh uskutočňuje len v trojičnej komúnii, aj človek nájde svoju plnosť len v komúnii. Od vás sa nežiada vytvárať osobitné formy života, apoštolského a spoločenského zaangažovania okrem tých, ktoré sa môžu zrodiť z osobných vzťahov, z prameňov prorockého bohatstva.

Je dôležité, aby členovia sekulárnych inštitútov intenzívne prežívali bratské spoločenstvo či už vo vlastnom inštitúte alebo s členmi iných inštitútov. Práve preto, že sú ako kvas a soľ rozptýlení vo svete, mali by sa považovať za privilegovaných svedkov hodnoty bratstva a kresťanského priateľstva.

Symboly

SOĽ

Byť soľou, ktorá sa nevyčerpáva a povolaním obnovovaná nezvetráva.

SVETLO

Byť svetlom, ktoré v tmách tohto sveta žiari a nehasne.

KVAS

Prijali ste záväzok podporovať  skutočnosti prirodzeného poriadku, záväzok vniesť doň hodnoty viery. Oboje sa musí harmonicky zjednotiť a integrovať vo vašom živote, tvoriť z nich základnú orientáciu a ich trvalú inšpiráciu. Takto môžete prispieť k zmene sveta „zvnútra“ tým, že urobíte z neho živý kvas.

ROZPATÉ KRÍDLA

Ste ako krídla, ktoré Cirkev rozprestiera nad svetom; vyjadrujete vôľu Cirkvi byť vo svete, aby ho formovala a posväcovala „akoby zvnútra, ako kvas“

HOROLEZCI DUCHA

Máte svoje vlastné obrovské pole, v ktorom sa uskutočňuje vaše dvojaké dielo: vaše osobné posvätenie, posvätenie vašej duše a „consecratio mundi“, tento delikátny a príťažlivý záväzok, ktorý poznáte – teda oblasť sveta, ľudského sveta, takého, aký je, v jeho nepokojnej a zatemňujúcej skutočnosti, v jeho čnostiach i v jeho vášňach, v jeho možnostiach vzhľadom na dobro a v jeho gravitovaní ku zlu; v jeho veľkolepých úspechoch modernej doby a v jeho skrytých nedostatkoch a nevyhnutných utrpeniach. Teda svet. Kráčate po naklonenej rovine, ktorá je pokušením urobiť krok k ľahkosti zostupu a ktorá podnecuje k námahe výstupu. Je to ťažký pochod, pochod pre horolezcov ducha.

EXPERIMENTÁLNE LABORATÓRIUM

Ak sekulárne inštitúty zostanú verné vlastnému povolaniu, stanú sa akýmsi „experimentálnym laboratóriom“, v ktorom si Cirkev overuje konkrétne spôsoby svojho vzťahu k svetu. A preto musia počúvať výzvu apoštolskej exhortácie Evangelii nuntiandi, ktorá sa obracia predovšetkým k nim: „Ich hlavnou úlohou… je naplno uplatňovať všetky skryté kresťanské a evanjeliové sily a čnosti, ktoré v tomto svete existujú a pôsobia. Vlastným poľom ich evanjelizačnej činnosti je rozsiahly a zložitý svet politický, hospodársky a sociálny, ako aj svet kultúry, vied a umení, medzinárodného života a hromadných oznamovacích prostriedkov“ (č. 70).

Definícia vašej charizmy: byť laboratóriom dialógu so svetom sa deje pomocou každodenných vzťahov, ktoré môžete utvárať vašou prítomnosťou v rodine a spoločnosti, v zamestnaní, v občianskom i cirkevnom spoločenstve.

UMENIE SPOLUPRÁCE

Povzbudzujeme vás teda, aby ste pokračovali v tomto hľadaní v úsilí konať tak, aby vaša duchovná skúsenosť mohla slúžiť ako príklad každému laikovi. U každého totiž, kto sa zasväcuje v sekulárnom inštitúte, duchovný život spočíva v umení pojať povolanie, spoločenské vzťahy, prostredie, v ktorom žije, ako zvláštne formy spolupráce na príchode nebeského kráľovstva a v umení zároveň vstupovať do priameho kontaktu s Bohom – ďakovať mu, prosiť ho o odpustenie, svetlo, silu a neúnavnú lásku k druhým.

SEMENO SVÄTOSTI

Ste semenom svätosti hodeným plným priehrštím do brázdy dejín. Zakorenení v účinné pôsobenie, ktoré je darom Ducha a ktorým tento Duch riadi ľudské udalosti, môžete prinášať ovocie rýdzej viery, keď píšete svojím životom a svedectvom podobenstvá nádeje, a to činmi inšpirovanými „fantáziou lásky“ (Ján Pavol II., Lett. ap. 50).Benedikt XVI. 3. 2. 2007