Naše korene

Spoločenstvo Fatima (SF) bolo založené v roku 1974 a ustanovené 4.5.1991 ako sekulárny inštitút diecézneho práva. Vo svojom živote a službe vychádza z Evanjelia Ježiša Krista, pričom sa usiluje zachovávať zákony Katolíckej cirkvi o sekulárnych inštitútoch, svoje stanovy a smernice.

My, členovia SF, sme presvedčení, že hlavným iniciátorom vzniku a rozvoja nášho spoločenstva je Boh, ktorý nás skrze svojho Syna povolal, aby sme sa mu osobne zasvätili, a že Svätý Duch vedie a usmerňuje náš život a našu službu autoritou Katolíckej cirkvi.

S Božou pomocou chceme pod vedením Katolíckej cirkvi budovať Kristovo kráľovstvo, „kráľovstvo pravdy a života, kráľovstvo svätosti a milosti, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja“ (Por. prefáciu zo sviatku Krista Kráľa). Naša vízia je spolupracovať pri obnove všetkého v Kristovi. Syntézou sekularity a zasvätenia chceme napĺňať spoločnosť novými energiami Kristovho kráľovstva a usilovať sa o premenu sveta zvnútra silou Blahoslavenstiev.

Začiatok im dal profesor Tomislav Kolakovič, s ktorým sa naši zakladatelia stretli, ktorý ich oslovil a dal im trvalú inšpiráciu ako budovať Kristovo Kráľovstvo v dnešnom svete.

Profesor Kolakovič pôsobil na Slovensku 3 roky. Počas tohto obdobia sa stretával  s mladými ľuďmi, hlavne vysokoškolákmi a ponúkal im meditácie, prednášky a duchovné cvičenia. Tieto jeho myšlienky a rady sú pre nás veľmi vzácne, lebo Silvester Krčméry a Vladimír Jukl podľa nich žili a usmerňovali aj život komunity. Stali sa prameňom našej duchovnosti a tvoria základ našich Stanov.

Spoločenstvo Fatima

je sekulárnym inštitútom, ktorý vznikol na Slovensku. Bolo založené v r. 1974, ale jeho duchovné a myšlienkové počiatky siahajú do obdobia, keď boli u nás mnohí veriaci prenasledovaní za svoju vieru.

Vlado a Silvo

Aj naši zakladatelia Silvo (MUDr. Silvester Krčméry napravo) a Vlado (RNDr. Vladimír Jukl naľavo), ktorých duchovnú fomáciu ovplyvnil profesor Tomislav Kolakovič, boli počas komunizmu u nás uväznení.

Profesor Kolakovič pôsobil na Slovensku 3 roky počas Druhej svetovej vojny. Stretával sa s mladými ľuďmi, hlavne vysokoškolákmi a ponúkal im meditácie, prednášky a duchovné cvičenia. Jeho myšlienky a rady sú pre nás dodnes aktuálne a vzácne, lebo Silvester Krčméry a Vladimír Jukl podľa nich žili a neskôr usmerňovali aj život nášho spoločenstva. Stali sa jedným z prameňov našej duchovnosti a našli svoje miesto aj v našich stanovách.

V komunistickom väzení dozrievalo ich rozhodnutie založiť Spoločenstvo, v ktorom by boli ľudia ochotní zasvätiť sa Bohu a slúžiť Cirkvi v tom, čo najviac potrebuje. Chceli podnietiť vznik takého Spoločenstva, ktoré by veľmi pružne a operatívne plnilo také aktuálne úlohy cirkvi, ktoré neplnia iní. A preto, že tieto úlohy sa menia tak, ako sa menia vonkajšie podmienky, v ktorých Cirkev vykonáva svoje poslanie vo svete, počas nášho doterajšieho jestvovania sa menila aj činnosť našich členov.

Tomu, kto by pozoroval náš život zvonka, sa môže zdať, že častejšie meníme zameranie našej vonkajšej činnosti a že nám chýba stálosť, ktorá charakterizuje väčšinu iných spoločenstiev zasväteného života. Na Spoločenstve Fatima sa veľmi dobre potvrdzuje prirovnanie, ktorým charakterizovali sekulárne inštitúty ako „pokusné laboratóriá.“

Tým sa zároveň napĺňa jeden rozmer vzťahu človeka k Bohu a svedectva o jeho prítomnosti vo svete: poznávanie a stála otvorenosť na nové impulzy Ducha Svätého a potreby človeka. Pán Ježiš nás pozýva k prorockej službe, aby sme skúmali znamenia čias a za závojom ich každodennosti objavovali Božiu vôľu pre aktuálnu životnú situáciu seba samých, svojich súčasníkov, spoločnosti i Cirkvi.

Aké je miesto Spoločenstva Fatima v Cirkvi?

Spoločenstvo Fatima (SF) sa od svojho vzniku rozvíjalo pod ochranou a jurisdikciou Jána Chryzostoma kardinála Korca, ktorý ho kánonicky zriadil 4. mája 1991 už ako nitriansky diecézny biskup. So súhlasom diecéznych biskupov pôsobí aj v ďalších diecézach na Slovensku, v Rusku a v Litve. Svojich členov má aj v ČR a v Ríme.