Silvester Krčméry — vyznamenanie

Zlatý kríž za zásluhy „in memoriam”

Vo štvrtok 6. mája 2021 som sa ja, František Novajovský, spolu s predstaveným bratov Spoločenstva Fatima, z poverenia SF zúčastnil na slávnostnom akte odovzdania a prevzal som najvyššie poľské vyznamenanie, ktoré udelil poľský prezident Andrzej Duda, „in memoriam” MUDr. Silvestrovi Krčmérymu, nášmu zakladateľovi.

Popoludní o 15. hodine na Veľvyslanectve Poľskej republiky v Bratislave

boli prítomní z veľvyslanectva pán veľvyslanec Krzysztof Strzalka a pani Anna Ciesielska, za rodinu Silva jeho sestra pani Gabriela Špániková, jej syn s manželkou a ich syn, a za SF jeho predstavený a ja. Keďže zároveň bolo to isté vyznamenanie udelené aj nášmu nebohému priateľovi Vladimírovi Javorskému, prítomná bola i jeho rodina, manželka Bernadeta, dcéry Kristína a Anna, ako i jeho brat Peter s manželkou Renátou.

Pán veľvyslanec v mne adresovanom príhovore v krátkosti zdôvodnil rozhodnutie Prezidenta Poľskej republiky zo 17. decembra 2020 udeliť toto vyznamenanie na návrh Veľvyslanectva i osobne pána veľvyslanca za dlhoročnú spoluprácu a rozvoj vzťahov s významnými poľskými osobnosťami, najmä s pápežom Jánom Pavlom II., Wandou Poltawskou i inými a odovzdal mi Zlatý kríž za zásluhy s príslušnou legitimáciou.

Po prejave som sa pánu veľvyslancovi poďakoval v mene SF za poctu, ktorej sa Silvovi dostalo.

Potom nasledoval podobný akt odovzdania vyznamenania aj manželke

Vladimíra Javorského.

Nasledoval obligátny prípitok, fotografovanie a neformálne priateľské rozhovory všetkých zúčastnených. Rodine Silva sme sľúbili, že Zlatý kríž bude vystavený v pamätnej izbe v jeho byte na Košickej 30.

Slávnostný akt sa skončil okolo 16. tej hodiny.

Spišská Belá, 9. mája 2021.

František Novajovský